01 มีนาคม 2565

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิริชดา ปานงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท จากเภสัชกรธัชพล ชลวัฒนสกุล และเจ้าหน้าที่บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) ซึ่งทุนการศึกษานี้มาจากโครงการ “Besuto Safe and Give” มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 6601 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5572