ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มุ่งหมายเพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เฮลทิเนส จำกัด และบริษัทในเครือซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผยตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ ประกาศฉบับนี้จะแจ้งให้ทราบถึงข้อความสำคัญดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด จะจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านการบริหารและการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท เฮลทิเนส จำกัด จะสามารถดำเนินธุรกิจกับท่านได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุตามข้อผูกพันภายใต้สัญญาต่าง ๆ ดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม สนองตอบต่อคำสั่งและคำร้องขอต่าง ๆ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ หรือดำเนินการกับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นใดของ บริษัท เฮลทิเนส จำกัด

ในกรณีที่ได้รับความยินยอมแล้ว บริษัท เฮลทิเนส จำกัด อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิเคราะห์รสนิยมความพึงพอใจของท่าน คาดการณ์ความชอบจากการวิเคราะห์ประวัติย่อของท่าน และมอบเนื้อหาและการโฆษณาที่ตรงเป้าหมายแก่ท่าน

ท่านสามารถตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของท่านหรือไม่ อย่างไรก็ดีขอเรียนให้ทราบว่าหากท่านตัดสินใจที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ท่านอาจไม่ได้รับประโยชน์บางประการ ตัวอย่างเช่น บริษัท เฮลทิเนส จำกัด อาจไม่มีข้อมูลเพียงพอในการทำสัญญากับท่านหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือคำมั่นของเราในบางกรณี

ดังนั้น บริษัท เฮลทิเนส จำกัด จึงขอเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 • ระบุอัตลักษณ์ของท่าน
 • สร้างบัญชีส่วนบุคคลหรือการเป็นสมาชิก
 • พิจารณาและคาดการณ์ความชอบของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ทำการสำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ทำเว็บไซต์และเนื้อหาของเราให้ตอบสนองต่อลูกค้าซึ่งเป็นไปตามรสนิยมความพอใจของท่าน
 • เป็นช่องทางการสื่อสาร
 • กำหนด ใช้หรือป้องกันสิทธิหรือข้อเรียกร้องทางกฎหมายหากจำเป็น
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหรือคำร้องขอทางกฎหมายจากหน่วยงานรัฐหรือโดยที่กฎหมายที่ใช้บังคับ คำสั่งศาล ระเบียบของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลไม่ว่าในระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศได้กำหนดหรืออนุญาต
 • ดำเนินการกับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย อาทิ การป้องกันการฉ้อฉลหรือรายงานอาชญากรรม

2. ข้อมูลที่จัดเก็บ

ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ถูกกำหนดให้จัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามจุดประสงค์ของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล รูปภาพ เพศ วันเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทางและประเทศที่พักอาศัย
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์ติดต่อ
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี คุกกี้ อุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูล สถานที่ตั้งขณะใช้เว็บไซต์
 • ข้อมูลที่ท่านพอใจแจ้งให้ทราบ
 • ข้อมูลสื่อสังคม
 • ข้อมูลอื่นใดที่ท่านเต็มใจแจ้งให้ทราบ

3. การเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานที่สุดตามความจำเป็นตามจุดประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น หากท่านชอบรับข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัท เฮลทิเนส จำกัด จะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่านไว้และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินธุรกรรมให้แล้วเสร็จหรือในกรณีที่ท่านสมัครรับจดหมายข่าวของ บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บและใช้งานจนกว่าท่านจะยกเลิกการสมัครหรือแจ้งให้เราทราบว่าท่านไม่ประสงค์จะรับจดหมายข่าวดังกล่าวอีก

4. การเข้าถึงเว็บไซต์

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของท่านไว้อย่างน้อยเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัท เฮลทิเนส จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัท เฮลทิเนส จำกัด จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคหรือทำวิจัยทางการตลาดโดยไม่ได้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

5. คุกกี้

คุกกี้เป็นแฟ้มข้อความขนาดเล็กซึ่งถูกเก็บอยู่บนเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเชื่อมต่อหรือเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัท เฮลทิเนส จำกัด เพื่อนำท่านผ่านเว็บไซต์ของเราและเพื่อส่งมอบบริการอันเป็นมิตรและเป็นส่วนตัวมากขึ้นแก่ท่าน อย่างไรก็ตามคุกกี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลซึ่งเก็บไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ใช้คุกกี้เพื่อต้องการทราบว่าท่านมีปฏิกิริยากับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราอย่างไรเพื่อที่จะมอบความพึงพอใจให้แก่ท่านมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะจดจำเบราเซอร์ที่ท่านใช้งานและติดตั้ง รวมถึงบริเวณและการติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา คุกกี้บางอย่างเป็นคุกกี้แบบชั่วคราวและคุกกี้บางอย่างเป็นคุกกี้ที่มีกำหนดอายุซึ่งจะถูกเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่านยาวนานกว่า

ในการปฏิบัติงานบางอย่าง บริษัท เฮลทิเนส จำกัด จำเป็นต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น การติดตามและวิเคราะห์การใช้งานและข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัท เฮลทิเนส จำกัด เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าตามความสนใจของแต่ละบุคคลและเพื่อบริการเนื้อหาบนเว็บไซต์

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด จะไม่ใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านอาจเลือกปฏิเสธหรือบล็อกคุกกี้ที่ บริษัท เฮลทิเนส จำกัด หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกส่งให้โดยเข้าไปเปลี่ยนการติดตั้งในเบราเซอร์ของท่าน – ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Help Menu บนเบราเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตามเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับคุกกี้ ท่านต้องบล็อกหรือลบคุกกี้ทิ้งแบบถาวร

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิเสธหรือลบคุกกี้ทิ้งจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน กรุณาเข้าไปที่ www.allaboutcookies.org ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่และการปฏิเสธหรือลบคุกกี้ทิ้งจากคู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้ว่าท่านจะปฏิเสธไม่รับคุกกี้จากเรา ท่านยังสามารถเข้าดูเว็บไซต์ของเราได้แต่การดำเนินการบางอย่างอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร

6. สิทธิของท่าน

จากการเป็นเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • เพิกถอนคำยินยอมให้จัดเก็บ ใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ร้องขอเพื่อเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือร้องขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับโดยที่ท่านมิได้ยินยอม
 • ร้องขอการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหากสามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ
 • คัดค้านการจัดเก็บ การใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ร้องขอให้ลบหรือทำนายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทิ้ง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ
 • ร้องขอให้จำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ร้องขอให้ปรับปรุง ทำให้สมบูรณ์ และไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกจัดเก็บไปใช้ในทางที่ผิด

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านโดยส่งอีเมล์หรือหนังสือแจ้งไปยัง บริษัท เฮลทิเนส จำกัด หรือเป็นรายละเอียดที่เท่ากันตามที่ถูกร้องขอ บริษัท เฮลทิเนส จำกัด จะประมวลข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้

ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท เฮลทิเนส จำกัด จะรักษาสิทธิของเราภายใต้กฎหมายที่จะปฏิเสธการร้องขอของท่านในบางกรณี หาก บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ตัดสินใจปฏิเสธการร้องขอของท่าน ท่านจะได้รับแจ้งถึงเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าว บริษัท เฮลทิเนส จำกัด จะพยายามอย่างดีที่สุดรวมถึงพิจารณาความสามารถทางเทคนิคเพื่อให้ท่านพอใจกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดีหากท่านมีข้อสงสัยใดที่ยังไม่คลี่คลาย ท่านอาจร้องเรียนมายัง บริษัท เฮลทิเนส จำกัด หรือเดินเรื่องต่อกับหน่วยงานที่คุ้มครองข้อมูล

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของเราและจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ ใช้งานหรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอย่างเหมาะสม

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าประกาศนี้เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กรุณาดูประกาศความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เฮลทิเนส จำกัด เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงใด ๆ

9. การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยแจ้งให้ทราบถึงจุดประสงค์และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านพร้อมด้วยหลักฐานเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัท เฮลทิเนส จำกัด อาจขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรืออาจปฏิเสธคำร้องขอของท่านหาก บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ